Erasmus + mobilitāte Somijā

Daugavpils Iespēju vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu Nr.2022-LV-KA-SCH-000068898 „Izglītība izaugsmei”, kura mērķis – izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un internacionalizācijas darbību un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām.

No 2023.gada 30.oktobra līdz 3.novembrim Daugavpils Iespēju vidusskolas 3 skolotājas devās uz Somiju, šoreiz ne pie Ziemassvētku vecīša, bet  piedalījās stundu vērošanā Erasmus + programmas ietvaros. Tika apmeklēta pamatskola Turenki pilsētā, kura uzsāka darbu jaunās telpās šajā mācību gadā. Tā ir  moderna  nākotnes  skola, kurā ir viss iespējamais aprīkojums. Tur ir ergonomiskas  mēbeles,  interaktīvs aprīkojums un kabinetos ir mācību līdzekļi  – no parasta zīmuļa līdz individuālajiem piederumiem katrā mācību priekšmetā: mūzikas instrumenti katram skolēnam, piederumi dizaina un tehnoloģiju un vizuālās mākslas stundās u.c.  Šajā skolā klasēs vidēji ir 22 – 24 skolēni, bet, ja klasē ir 28 skolēni un vairāk, tad strādā 2 pedagogi. Katrā klasē ir skolotāju palīgi, katram iebraucējam no citas valsts ir skolotājs – asistents, kurš palīdz mācīties somu valodu.  Mācību stundās tiek izmantota diferencēta apmācība, kurās talantīgie skolēni pilda uzdevumus patstāvīgi, arī skolēni palīdz viens otram. Ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, strādā skolotājs un skolotāja palīgs. Atbalstu saņem ikviens skolēns, kuram tas ir nepieciešams. Visas mācību telpas un gaiteņi  ir pielāgoti, lai skolēni mācītos gan sēžot solos, gan uz spilveniem. Skolēni brīvi pārvietojas pa klasi, paņemot sev vajadzīgo mācību piederumu, netraucējot klasesbiedriem. Skolēnam, kurš traucē pildīt uzdevumu klusumā mācību stundas laikā, tiek uzlikts aizslietnis. Visās mācību stundās tika novērota radoša pieeja un kritiskā domāšana, piem. matemātikas stundā skolēni mācījās dalīšanu, izmantojot klucīšus, tos sagrupēja un izdomāja teksta uzdevumu. Mācību stundas notiek arī ārpus klases telpām, piem. mežā,  spēlējot mācību spēli. Jebkuros laika apstākļos skolēni ik pēc 2 stundām iziet ārā skolas pagalmā  un atpūšas svaigā gaisā 15 – 20 min.

Darba vērošana skolā citā valstī ir lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi, iepazīties ar izglītības sistēmu šajā valstī, paplašināt profesionālās zināšanas par aktuāliem jautājumiem, salīdzināt somu un mūsu valsts izglītības sistēmu, kā arī stimuls personīgai izaugsmei. Gūto pieredzi mēs izmantosim savā darbā, gatavojoties mācību stundām, kā arī daloties pieredzē ar kolēģiem.

Pateicamies par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus skolas direktorei I. Brokānei, projekta koordinatorēm Annai Guževai un  angļu valodas skolotājai Jeļenai Maskaļovai.

Daugavpils Iespēju vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto  projektu „Izglītība izaugsmei” (2022-1-LV01-KA122-SCH-000068898) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
'
Uz augšu