Labbūtība skolā

Skola ir ne tikai vieta, kur var iegūt  akadēmiskās zināšanas, bet arī vide, kas veido bērnu labbūtību un nākotni. Mūsdienās skolēni saskaras ar daudziem izaicinājumiem, tāpēc ir svarīgi, lai skola nodrošinātu vidi, kas veicina skolēnu un darbinieku labbūtību un emocionālo stabilitāti.

Labbūtība skolā ietver daudzus aspektus – no fiziskās un garīgās veselības līdz sociālajai un emocionālajai labbūtībai. Lai nodrošinātu vispusīgu un ilgtspējīgu izglītības pieredzi, ir svarīgi pievērst uzmanību visiem šiem faktoriem.

Skola īsteno Erasmus+ pamatdarbības Nr.2 (KA2) Sadarbības partnerību skolu (KA220-SCH)projektu“Noturīgas vispārizglītojošas skolas veidošana, izmantojot integrētu un iespēju pilnu pieeju labsajūtai skolā”(Nr.2023-1SE01-KA220-SCH-000159394), kura mērķis ir  veicināt skolēnu garīgo veselību un labklājību, jo bērniem jāmācās  drošā un iekļaujošā vidē. Šī projekta un skolas darba plāna ietvaros visu aprīli skolā notika  labbūtību veicinoši interaktīvi pasākumi 1., 4.,7. klasēs, kā arī nodarbības skolotājiem:  

1.“Dzīve līdzsvarā”.

 2.“Tiešais un iekļautais laiks” .

3. “Dzīvot saskaņā ar personīgām vērtībām”.

1.klasēs projekta skolotājas J. Bogatkeviča un Ž. Papenoka novadīja kombinētas stundas „Pavasara labbūtība”. Spēlējot ar bērniem, veidojot pozitīvo vidi, skolotājas runāja divās valodās (angļu un latviešu val.), kas bērniem sagādāja prieku, nevis grūtības. Fiziskā labbūtība ir svarīgs elements bērna attīstībā, tāpēc stundās bija fiziskās aktivitātes, kas palīdzēja noņemt nogurumu, uzlabot garastāvokli un labāk uztvert mācību vielu. Atgriezeniskā saite stundas beigās arī tika veidota fiziskās aktivitātes formā, spēlējot ar bumbiņām un izmantojot tās teikumu veidošanai. Lai veicinātu emocionālo un sociālo labbūtību, skolēniem tika piedāvāts iejusties zaķu lomā, uzvilkt zaķa ausis un nedomāt par kļūdām, jo tās šoreiz pieļāva zaķi, nevis skolēni. Šajā situācijā skolēni  jutās brīvi gan ar klasesbiedriem, gan ar skolotājām, kuras arī “pārvērtās” par zaķiem un brīvi pauda savas emocijas, kas ir svarīgi stresa pārvarēšanai, jo notiek pāreja uz mācībām latviešu valodā.

Matemātikas skolotāja V. Jasinska savās stundās 7.klašu skolēniem piedāvāja aizpildīt Quizizz aptaujas par tēmu “Algebriskas izteiksmes”. Viena no mācību formām, kas palīdz skolotājiem motivēt skolēnus mācībās,  kā arī  izteikt savu viedokli un dot atgriezenisko saiti labvēlīgā un patīkamā veidā, ir IKT rīku un digitālo resursu lietošana mācību procesā.  Šādās stundās skolēniem patīk atbildēt uz jautājumiem spēles veidā, katrs var strādāt savā tempā, katram ir iespēja saņemt papildu punktus par ātru atbildi.  Jautra mūzika un jocīgas bildes pēc katra jautājuma rada īpašu noskaņojumu, kas palīdz skolēniem justies labāk.

Latviešu valodas skolotāja V.Upeniece  novadīja stundas 4.klasēs, kurās bērni apguva vienu no latviešu valodas  gramatikas tēmām “Deminutīvi”, klausoties grupas ,,Cosmos’’ dziesmu ,,Es kā, tu kā …” un strādājot ar tās tekstu. Dziesmas melodija radīja pozitīvu atmosfēru, kas mudināja ne tikai iedziļināties tēmā un izdarīt secinājumus par deminutīvu darināšanas paņēmieniem, bet arī pašiem sacerēt līdzīgu dziesmas rindiņu, kuru publicēja padlet.com.

Skolotājiem izaugsmes trenere  novadīja apzinātības vingrinājumus: “Dzīves līdzsvara aplis”, “Profesionālās ievirzes aplis”, “Kā es uztveru laiku?”, “Laika līnija”, “Manas vērtības”;

“Labbūtības veicināšanas paņēmieni ikdienā”.

Kopīgs labbūtības veicināšanas darbs var veidot pozitīvu skolas atmosfēru, audzēkņu izaugsmi un panākumus. Tādējādi, labbūtība skolā nav tikai mērķis, bet gan nepieciešamība, kas ir svarīga gan skolēniem, gan skolotājiem. Mērķtiecīgi strādājot šajā jomā, skola var kļūt par vietu, kur skolēni ne tikai mācās, bet arī aug un attīstās par veiksmīgu indivīdu.

Informāciju apkopoja projekta skolotāja J.Bogatkeviča un izglītības metodiķe A.Guževa

'
Uz augšu