Pieredzes apmaiņas seminārs

Noslēdzies Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1), mācību mobilitāte skolu sektorā, projekts “Izglītība izaugsmei!”(Nr.2022-1-LV01-KA-SCH-000068898). Projekta mobilitātes tika vērstas uz sasniedzamo rezultātu – veicināt pedagogu mācīšanās kultūras veidošanos Eiropas Savienības kontekstā, īstenojot horizontālo sadarbību daudzveidīgās mācīšanās grupās – apgūstot didaktiskos modeļus un metodiskos paņēmienus, palielinot skolas metodisko kapacitāti, nostiprinot digitālo pratību un mācīšanās ieradumus tehnoloģijām bagātā vidē, kas sekmē mācīšanas un mācīšanās kvalitāti skolā.

Kopā notika 7 mobilitātes (braucieni). 14 pedagogi, piedaloties mācību mobilitātēs Turcijā, Horvātijā, Itālijā, Nīderlandē, Grieķijā, Spānijā, Portugālē, palielināja metodisko kapacitāti. Tika uzlabotas starpkultūru prasmes. Apgūti mākslā balstīti vingrinājumi, ir labāka izpratne par IKT izmantošanas koncepciju un potenciālajiem ieguvumiem mācīšanā. Skolotāji apguvuši jaunas un inovatīvas metodes, to lietojumu matemātikas, dabaszinātņu, ģeogrāfijas, dizaina un tehnoloģiju, angļu valodas, mūzikas stundās. Pedagogi spēj integrēt un efektīvi izmantot digitālās tehnoloģijas mācību programmā, kas veicina radošumu un sadarbību. Pilnveidota prasme lietot jaunas interneta digitālās platformas. Viss iepriekš minētais liecina par efektivitāti un par to, ka ir radīti apstākļi kvalitatīva  mācību procesa nodrošināšanai.

 Piedaloties darba vērošanā 6 dalībniekiem Spānijā un Somijā, gūta pozitīvā pieredze, vērojot mācību stundas, tiekoties ar kolēģiem un skolēniem.

20. februārī Daugavpils Iespēju vidusskolā notika noslēguma pasākums. Projekta dalīnieki prezentēja rezultātus un gūtos daudzveidīgos pieredzes stāstus: STEM izglītības rīki mācību procesā; ārpusstundu aktivitātes, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju angļu valodas apguvē; meditācija un mākslas terapija stundu laikā;kreatīvā domāšana mācību stundā; aktivitātes skolotājiem; geogebras pielietojums matemātikas stundās; tehnoloģijas un resursi skolēnu individuālās mācīšanās vajadzībām Somijas skolā; atdzīvināt pasniegšanu – praktiskās metodoloģijas šodien; saistošais mācību procesa organizācijā Granadas skolā; radošums, radošumā brīvība kā instruments, lai veicinātu skolēnu pašizpausmes spējas un motivāciju.

Skolotāju piedāvātie materiāli bija pārdomāti un vērtīgi ar oriģinālām idejām, tie noteikti ir  praktiski izmantojami, tā ir ierosme turpmākajam darbam. Pasākums bija saturīgs, bagāts ar iespaidiem un radošām idejām. Jebkura savstarpēja mācīšanās un viedokļu apmaiņa ir liels ieguvums.

Projekta mērķi sasniegti! Paldies visiem skolotājiem par jēgpilno sniegumu, lai visiem patiesa veiksme arī turpmāk.

Projekta koordinatores A.Guževa un J.Maskaļova

Daugavpils Iespēju vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto  projektu „Noturīgas vispārizglītojošas skolas veidošana, izmantojot integrētu un iespēju pilnu pieeju labsajūtai skolā”( Nr.2023-1SE01-KA220-SCH-000159394) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
'
Uz augšu