Erasmus+

1. Daugavpils Iespēju vidusskolas projekts Izglītība izaugsmei ”( Nr.2022-1-LV01-KA-SCH-000068898)

Projekta pieteicējsDaugavpils Iespēju vidusskola
Projekta ilgumsNo 2022. gada 1. jūnija līdz 2023.gada 30. novembrim (18 mēneši)
Projekta mērķisErasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1),  mācību mobilitāte skolu sektorā, projekta galvenie mērķi ir: veicināt pedagogu mācīšanās kultūras veidošanos Eiropas Savienības kontekstā, īstenojot horizontālo sadarbību daudzveidīgās mācīšanās grupās – apgūstot didaktiskos modeļus un metodiskos paņēmienus, palielinot skolas metodisko kapacitāti, nostiprinot digitālo pratību un mācīšanās ieradumus tehnoloģijām bagātā vidē, kas sekmēs mācīšanas un mācīšanās kvalitāti skolā.  
Projekta aprakstsKopā ir plānots realizēt 7  mobilitātes (braucienus). 14 pedagogi, piedaloties mācību mobilitātēs, palielinās metodisko kapacitāti, sekmēs pedagogu savstarpējo sadarbību. Pēc kursos gūtā pedagogi pratīs izmantot tradicionālās mākslas tehnikas un IKT rīkus, lai priekšmetus mācītu interaktīvi. Tiks uzlabotas starpkultūru prasmes. Būs apgūti mākslā balstīti vingrinājumi, kas sekmēs skolēnu mācību rezultātu paaugstināšanos. Būs labāka izpratne par IKT izmantošanas koncepciju un potenciālajiem ieguvumiem matemātikas un dabaszinātņu mācīšanā, par klimata pārmaiņām, uzlabotas prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai nodotu šīs zināšanas skolēniem. Skolotāji būs apguvuši jaunas un inovatīvas metodes, to lietojumu matemātikas un dabaszinātņu, mākslas, valodu jomas stundās, kas atbalstīs skolēnu mācīšanos, pašnovērtējumu. Pedagogi spēs integrēt un efektīvi izmantot digitālās tehnoloģijas mācību programmā, kas veicinās radošumu un sadarbību. Būs prasme lietot jaunas interneta digitālās platformas. Viss iepriekš minētais liecinās par efektivitāti un par to, ka ir radīti apstākļi pašvadītai mācīšanai un skolēniem ar dažādām spējām klasē.  Piedaloties darba vērošanā ārzemēs, tiks atrasti didaktiskie modeļi un metodiskie paņēmieni, kas veicinās izglītojamo atbildību par sasniedzamo rezultātu, sekmēs izglītojamo iesaistīšanos pāšvērtēšanas procesā. 6 pedagogiem, piedaloties darba vērošanā ārzemēs, tiks sekmēta savstarpējā sadarbība. Gūta pieredze attālinātā un klātienes mācību procesa organizēšanai, jēgpilnas atgriezeniskās saites organizēšanai, pašvadīta mācību procesa principu apguvei.
Projekta izmaksas100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts: -projekta kopējais finansējums – 38947,00 EUR ( trīsdesmit astoņi  tūkstoši deviņi  simti četrdesmit septiņi   eiro 00 centi); -Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums (2023. gadam) 20% apmērā –   EUR 7789.40.EUR (septiņi  tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi  eiro 40 centi), kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2024.gadā.
Projekta mērķa grupaDaugavpils Iespēju vidusskolas  20 pedagogi.
Projekta aktivitātesProjektam ir vairāki posmi: sagatavošanās, īstenošana, rezultātu pielietošana un publicitāte. Tālākizglītības kursi ārzemēs  (Portugālē, Itālijā, Nīderlandē, Itālijā, Ķiprā, Grieķijā, Horvātijā) 14 pedagogiem un darba vērošana Somijā un  Spānijā 6  pedagogiem. Jauno mācību materiālu aprobācija.  Uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros un konferencēs, atklātas stundas un informēšana par projekta gaitu masu informācijas līdzekļos.
'
Uz augšu